Công bố kết quả nghiên cứu: Điều tra hiện trạng và lập kế hoạch khai thác bền vững loài Mây nước (Daemonorops poilanei) tại ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết nội dung tại đây

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã được tiến hành nhằm xác định hiện trạng, trên cơ sở đó lập kế hoạch khai thác bền vững loài Mây nước tại ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông giai đoạn 2019 – 2023. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra trên 4.757 ô tiêu chuẩn 200 m2 được bố trí theo các tuyến cách nhau 667 m. Số liệu được phân tích và tổng hợp với sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Excel 2010 và SPSS phiên bản 20.0 để xác định lượng tăng trưởng hàng năm và sản lượng khai thác bền vững cho giai đoạn 2019 – 2023. Kết quả cho thấy, Mây nước phân bố ở hầu hết các hiện trạng rừng. Phân bố số cây theo cấp chiều cao của Mây nước có dạng giảm cho thấy tiềm năng phát triển của loài cây này rất lớn. Lượng tăng trưởng hàng năm nhỏ nhất ở cấp chiều cao nhỏ hơn 1 mét (0,33 m/năm) và cao nhất là các cấp chiều cao trên 3 mét (0,91 m/năm). Dựa vào tổng lượng tăng trưởng hàng năm, số cây và trữ lượng của những cây có chiều cao trên 5 mét đã xây dựng được tổng lượng khai thác bền vững loài Mây nước với cường độ khai thác là 75% tổng lượng tăng trưởng là tối ưu nhất. Theo phương án này, lượng Mây nước có thể khai thác tăng dần từ 188 tấn vào năm 2019 đến 358 tấn vào năm 2023 trên diện tích rừng tham gia chứng chỉ FSC tại BQLRPH Nam Đông

ABSTRACT

This study was conducted to determine the current status, aiming at developing a plan for sustainable harvesting of D. poilanei rattan in Nam Dong Protection Forest Management Board for the period of 2019 – 2023. About 4,757 sample plots of 200 m2 were arranged in lines, distance between lines was 667 m. The data was analyzed and synthesized with the support of Microsoft Excel 2010 and SPSS version 20.0 to determine the annual growth and sustainable harvesting productivity of the period 2019 – 2023. As a result, D. poilanei rattan was distributed in most forest conditions. The distribution of trees according to the height of D. poilanei rattan has reduced form showing the potential development of these species are significant. The smallest annual growth rate was at the height of less than 1 meter (0.33 m/year) and the highest was the height of over 3 meters (0.91 m/year). Based on the total annual growth, the number of trees and the volume of trees with a height of over 5 meters were built a sustainable harvesting plan of D. poilanei rattan, and the harvesting intensity of 75% of the total growth is the best solution. According to this plan, the quantity of D. poilanei can be harvested gradually increased from 188 tons in 2019 to 358 tons in 2023 for the total FSC area in Nam Dong Forest Protection Management Board.