Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý đất đai

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Quản lý đất đai Tên chương trình đào tạo: Land management Trình độ đào...

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học đất

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Khoa học đất Tên chương trình đào tạo: Soil science Trình độ đào tạo:...

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh...

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Tên chương trình đào tạo: Horticulture ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Chế biến lâm sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ chế biến lâm sản Tên chương trình đào tạo: Technology of forest...

Chương trình đào tạo đại học ngành Bảo vệ thực vật

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Bảo vệ thực vật Tên chương trình đào tạo: Plant protection Trình độ đào...

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Tên chương trình đào tạo: Infrastructure engineering Trình...

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ khí

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Tên chương trình đào tạo: Mechanical engineering technology ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sau thu hoạch

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch Tên chương trình đào tạo: Postharvest technology Trình độ...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa

0
Danh sách sinh viên tốt nghiệp từ khóa 1 - hiện nay.

Đào tạo ĐH theo học chế tín chỉ

0
TT Tên ngành học Mã ngành 1 Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm