Thông báo về việc tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập cho khóa 55