Thông báo về việc dạy, học bù học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Lịch dạy và học bù học kỳ 2 năm học 2019-2020
Lịch dạy và học bù học kỳ 2 năm học 2019-2020
Đăng ký bổ sung, hủy, chuyển nhóm học phần trong học kỳ 2, 19-20
Đăng ký bổ sung, hủy, chuyển nhóm học phần trong học kỳ 2, 19-20