Thông báo về việc kiểm tra bài thi

          Phòng Khảo thí & ĐBCLGD xin thông báo đến Sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn Xin kiểm tra bài thi Học kỳ 1 (2019-2020) như sau:

Thời gian nhận đơn:                Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

Vào sáng thứ 2, 4, 6 (8h00 – 11h00)

Địa điểm nhận và nộp đơn:     Bộ phận Khảo thí – Phòng KT & ĐBCLGD

Sau thời hạn trên Phòng KT&ĐBCLGD sẽ không nhận đơn.

Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại hoặc email đã ghi ở trong đơn, dự kiến từ ngày 23 – 25/3/2020.