Hội cựu chiến binh

  HỘI CỰU CHIẾN BINH (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) Điện thoại: 0234.522535 Email: Hoicuuchienbinh@huaf.edu.vn Tổng số Hội viên hiện nay: 10 Hội viên - Chủ tịch: Đỗ Minh Cường -...

Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH và CƠ SỞ VẬT CHẤT (Office of Organization, Administration and Facilities Management) Điện thoại: +84(0)234.3522535     Fax: +84(0)234.3538482 Cơ cấu tổ chức:...

Viện và Trung Tâm

STT Các Viện, Trung tâm 1 Viện nghiên cứu phát triển 2 Trung tâm Phát triển...

Hội, đoàn thể

STT Hội, Đoàn thể 1 Đoàn Thanh niên 2 Hội Sinh viên ...

Phòng chức năng

  STT Các Phòng chức năng 1 Phòng Tổ chức Hành chính 2 Phòng Đào tạo 3 Phòng Công tác sinh viên 4 Phòng Cơ sở vật chất 5 Phòng Kế hoạch tài chính 6 Phòng Khoa...

Hội đồng khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,NHIỆM KỲ 2014 – 2019 ...

Đảng Bộ trường Đại học Nông Lâm

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2015-2020 Điện thoại:+84(0)2343.528055...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm