Hội đồng khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,
NHIỆM KỲ 2014 – 2019
1. Ông Lê Văn An, PGS.TS, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Phùng Thăng Long, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Lê Văn Phước, TS, Khoa CNTY, Ủy viên thư ký Đào tạo;
4. Ông Phạm Hữu Tỵ, TS, Trưởng phòng KHCN & HTQT, Ủy viên thư ký KHCN;
5. Ông Lê Thanh Bồn, TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
6. Ông Ngô Tùng Đức, TS, Trưởng phòng ĐT SĐH, Ủy viên
7. Ông Phạm Hồng Sơn, PGS. TS, Trưởng phòng KT và ĐBCL, Ủy viên;
8. Ông Đinh Vương Hùng, TS, Trưởng phòng TCHC, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Xuân Bả, PGS.TS, Trưởng khoa CNTY, Ủy viên;
10. Ông Đặng Thái Dương, PGS.TS, Trưởng khoa LN, Ủy viên;
11. Ông Trần Đăng Hòa, PGS.TS, Trưởng khoa NH, Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Hữu Ngữ, PGS.TS, Trưởng khoa TNĐ và MTNN, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Viết Tuân, TS, Trưởng khoa KN và PTNT, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Văn Toản, TS, Trưởng khoa CKCN, Ủy viên;
15. Ông Lê Văn Dân, TS, Trưởng khoa TS, Ủy viên;
16. Ông Trần Văn Minh, GS.TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
17. Ông Nguyễn Minh Hiếu, PGS.TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
18. Ông Nguyễn Đăng Nhật, ThS, Khoa Cơ Bản Ủy viên.
Danh sách này gồm có 18 thành viên./.

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,
NHIỆM KỲ 2014 – 2019
1. Ông Lê Văn An, PGS.TS, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Phùng Thăng Long, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Lê Văn Phước, TS, Khoa CNTY Ủy viên thư ký Đào tạo;
4. Ông Phạm Hữu Tỵ, TS, Trưởng phòng KHCN & HTQT, Ủy viên thư ký KHCN;
5. Ông Lê Thanh Bồn, TS, Khoa Nông học, Ủy viên;
6. Ông Ngô Tùng Đức, TS, Trưởng phòng ĐT SĐH, Ủy viên.
Danh sách này gồm 06 thành viên ./.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÁC KHOA
NHIỆM KỲ 2014 – 2019

I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Khuyến nông & Phát triển nông thôn

1. Ông Nguyễn Viết Tuân, TS, Chủ tịch;
2. Bà Lê Thị Hoa Sen, TS, Thư ký KH&CN
3. Ông Nguyễn Trọng Dũng, TS, Thư ký Đào tạo;
4. Ông Trương Văn Tuyển, PGS.TS, Ủy viên;
5. Bà Hoàng Thị Hồng Quế, ThS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thiện Tâm, ThS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Ngọc Truyền, ThS, Ủy viên;
8. Ông Hoàng Mạnh Quân, PGS.TS, Ủy viên;
9. Ông Trương Quang Hoàng, TS, Ủy viên.
Danh sách này có 09 thành viên./.
II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp

1. Ông Nguyễn Hữu Ngữ, PGS.TS, Chủ tịch;
2. Ông Trần Trọng Tấn,ThS, Thư ký;
3. Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, TS, Ủy viên;
4. Ông Phạm Hữu Tỵ, TS, Ủy viên;
5. Ông Huỳnh Văn Chương, PGS.TS, Ủy viên;
6. Ông Hồ Kiệt, PGS.TS, Ủy viên;
7. Ông Lê Thanh Bồn, TS, Ủy viên;
8. Ông Trần Thanh Đức, TS, Ủy viên;
9. Ông Trần Văn Nguyện, ThS, Ủy viên;
10. Bà Trần Thị Phượng, ThS, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Văn Bình, ThS, Ủy viên.
Danh sách này có 11 thành viên./.
III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Cơ khí công nghệ
1. Ông Nguyễn Văn Toản, TS, Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Quốc Sinh, ThS, Thư ký;
3. Ông Phạm Việt Hùng, TS, Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Huế, TS, Ủy viên;
5. Ông Đinh Vương Hùng, TS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Thanh Long, ThS, Ủy viên;
7. Bà Đỗ Thị Bích Thủy, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Lê Thanh Long, ThS, Ủy viên;
9. Bà Nguyễn Hiền Trang, TS, Ủy viên;
10. Ông Khương Anh Sơn, TS, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Tiến Long, TS, Ủy viên;
12. Ông Đỗ Minh Cường, TS, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Đức Chung, TS, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Quang Lịch, TS, Ủy viên;
15. Ông Võ Quốc Bảo, ThS, Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.
IV. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Lâm Nghiệp
1. Ông Đặng Thái Dương, PGS.TS Chủ tịch;
2. Ông Hoàng Văn Dưỡng, TS, Thư ký;
3. Ông Hoàng Huy Tuấn, TS Ủy viên;
4. Ông Trần Nam Thắng, TS, Ủy viên;
5. Ông Lê Quang Vĩnh, TS, Ủy viên;
6. Ông Trần Minh Đức, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Văn Lợi, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Phạm Cường, ThS, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Đăng Niêm, ThS, Ủy viên;
10. Bà Ngô Thị Phương Anh, ThS, Ủy viên;
11. Ông Dương Viết Tình, PGS.TS, Ủy viên;
12. Ông Hồ Thanh Hà, TS, Ủy viên;
13. Ông Huỳnh Văn Chương, PGS.TS, Ủy viên;
14. Ông Ngô Tùng Đức, TS, Ủy viên.
Danh sách này có 14 thành viên./.
V. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO,
Khoa Chăn nuôi – Thú y
1. Ông Nguyễn Xuân Bả, PGS.TS, Chủ tịch;
2. Bà Trần Thị Thu Hồng, PGS.TS, Thư ký;
3. Ông Phan Vũ Hải, TS, Ủy viên;
4. Bà Dư Thị Thanh Hằng, PGS.TS, Ủy viên;
5. Ông Trần Quang Vui, TS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Xuân Hòa, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Minh Hoàn, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Hữu Văn, PGS.TS, Ủy viên;
9. Ông Vũ Văn Hải, TS, Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Đức Hưng, PGS.TS, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Tiến Vởn, PGS.TS, Ủy viên;
12. Ông Lê Đình Phùng, PGS.TS, Ủy viên;
13. Ông Lê Đức Ngoan, GS.TS, Ủy viên;
14. Ông Đàm Văn Tiện, PGS.TS, Ủy viên;
15. Ông Trần Sáng Tạo, PGS.TS, Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.
VI. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Thủy sản
1. Ông Lê Văn Dân, TS, Chủ tịch;
2. Ông Nguyễn Ngọc Phước, TS, Thư ký;
3. Bà Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, TS, Ủy viên;
4. Ông Tôn Thất Chất, PGS.TS, Ủy viên;
5. Ông Ngô Hữu Toàn, TS, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Phi Nam, ThS, Ủy viên;
7. Ông Mạc Như Bình, TS, Ủy viên;
8. Bà Trần Quang Khánh Vân, ThS, Ủy viên;
9. Ông Hà Nam Thắng, ThS, Ủy viên.
Danh sách này có 9 thành viên./.
VII. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Cơ bản
1. Ông Nguyễn Đăng Nhật, ThS, Chủ tịch;
2. Ông Hoàng Hữu Tình, ThS, Thư ký;
3. Bà Đặng Thị Thu Hiền, ThS, Ủy viên;
4. Bà Đinh Thị Thu Thanh, ThS, Ủy viên;
5. Ông Trần Bá Tịnh, TS, Ủy viên;
6. Bà Trần Thị Diệu Hiền, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Đức Hồng, ThS, Ủy viên;
8. Bà Trần Thị Thùy Hương, ThS, Ủy viên;
9. Ông Phạm Anh Tuấn, CN, Ủy viên.
Danh sách này có 09 thành viên./.
VIII. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Khoa Nông học
1. Ông Trần Đăng Hòa, PGS.TS, Chủ tịch;
2. Bà Trần Thị Thu Hà, PGS.TS, Phó chủ tịch;
3. Ông Trần Minh Quang, ThS, Thư ký;
4. Ông Lê Như Cương, TS, Ủy viên;
5. Ông Trần Văn Minh, GS.TS, Ủy viên;
6. Bà Phan Thị Phương Nhi, TS, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Vĩnh Trường, PGS.TS, Ủy viên;
8. Ông Đỗ Đình Thục, ThS, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Minh Hiếu, PGS.TS, Ủy viên;
10. Bà Hoàng Thị Thái Hòa, PGS.TS, Ủy viên;
11. Bà Trần Thị Lệ, PGS.TS, Ủy viên;
12. Bà Lê Thị Khánh, PGS.TS, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Hữu Hòa, ThS, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Đình Thi, TS, Ủy viên;
15. Bà Trương Thị Hồng Hải, PGS.TS, Ủy viên.
Danh sách này có 15 thành viên./.