Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, công ty tại HUAF năm 2019

Tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng

 

Phòng phỏng vấn tuyển dụng