Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ I năm học 2022-2023,  như sau:

  1. Thời gian nộp:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/11/2022. Sau ngày 22/11/2022 toàn bộ những sinh viên chưa đóng học phí sẽ không có trong danh sách thi học phần kỳ I năm học 2022 – 2023

  1. Hướng dẫn nộp:

Nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng:

Sinh viên xem hướng dẫn theo đường link sau:

https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/

  1. Sinh viên không đóng học phí:

       Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.

Xem Danh sách sinh viên nợ học phí tại: https://huaf.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/2022.11.17-PDF-Ds-no-hoc-phi-den-ky1-nh22-23.pdf

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY