Thông báo tuyển thực tập ngắn hạn tại Đức năm 2019

Một số hình ảnh về điều kiện làm việc và sinh hoạt tại Đức:

Mẫu đơn đăng ký tại đây