Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trà đăng ký theo tiêu chuẩn của chương trình mục tiêu Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Chiều ngày 22 tháng 3, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp ĐHH: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trà đăng ký theo tiêu chuẩn của chương trình mục tiêu Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số: DHH2020-02-139 do TS. Hồ Lê Phi Khanh làm chủ nhiệm.

Sau thời gian thực hiện, đề tài đã đạt được những sản phẩm sau:

+ Sản phẩm khoa học:

– 01 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế xếp hạng Scimago Q1 và 01 bài báo xếp hạng quốc tế Scopus.
– 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm

+ Sản phẩm đào tạo:

– 02 Sinh viên bảo vệ thành công khóa luận/báo cáo tốt nghiệp có nội dung nằm trong đề tài.
– 01 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ có nội dung nằm trong đề tài.
– Hỗ trợ 01 nhóm sinh viên NCKH năm 2020 đạt kết quả tốt.

+ Sản phẩm ứng dụng:

– 01 bản kiến nghị giải pháp.

Ngoài ra, đề tài còn có sản phẩm vượt trội ngoài đăng ký về chuyển giao công nghệ. Đề tài cung cấp giải pháp thực tiễn cho việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của các cơ sở sản xuất sản phầm trà hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi họp, hội đồng đánh giá đề tài được 90 điểm, xếp loại tốt.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế – nhận xét các kết quả đạt được của đề tài
Chủ nhiệm đề tài – TS. Hồ Lê Phi Khanh – Trình bày báo cáo tổng kết đề tài
Toàn cảnh Hội đồng