Kế hoạch giảng dạy (Thú y)

TT

Nội dung

Tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

50

I

Các môn Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

x

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

x

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

x

II

Toán, tin học, khoa học tự nhiên, sinh thái và môi trường.

25

4

Toán cao cấp B

2

x

5

Xác suất – Thống kê

2

x

6

Tin học

2

x

7

Vật lý

2

x

8

Hóa học

3

x

9

Hóa phân tích

2

x

10

Sinh học đại cương

3

x

11

Động vật học

3

x

12

Vi sinh vật đại cương

2

x

13

Sinh thái và môi trường

2

x

14

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

x

III

Khoa học xã hội và nhân văn

6

Bắt buộc

4

15

Nhà nước và pháp luật

2

x

16

Xã hội học đại cương

2

x

Tự chọn

2/4

17

Tâm lý học

2

x

18

Dân số và phát triển

2

x

IV

Ngoại ngữ

9

19

Ngoại ngữ không chuyên 1

3

x

20

Ngoại ngữ không chuyên 2

2

x

21

Ngoại ngữ không chuyên 3

2

x

22

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

x

IV

Giáo dục thể chất

V

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

88

VII

Kiến thức cơ sở-liên ngành

36

Bắt buộc

32

23

Hóa sinh động vật 1

3

x

24

Sinh lý động vật

3

x

25

Di truyền động vật

2

x

26

Giải phẫu động vật

3

x

27

Tổ chức và phôi thai học

2

x

28

Dinh dưỡng và thức ăn gia súc

3

x

29

Miễn dịch học thú y

2

x

30

Chăn nuôi lợn

3

x

31

Chăn nuôi trâu bò

3

x

32

Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi

2

x

33

Kinh doanh nông nghiệp

2

x

34

Dược lý học thú y

4

x

Tự chọn

4/6

35

Kinh tế tài nguyên

2

x

36

Dược liệu thú y

2

x

37

Cơ điện nông nghiệp

2

x

VIII

Kiến thức ngành

52

Bắt buộc

46

38

Vi sinh vật học thú y

3

x

39

Sinh lý bệnh thú y

2

x

40

Giải phẫu bệnh thú y

3

x

41

Chẩn đoán bệnh thú y

3

x

42

Độc chất học thú y

2

x

43

Sinh sản vật nuôi

3

x

44

Dịch tễ học thú y

2

x

45

Bệnh nội khoa thú y

4

x

46

Bệnh truyền nhiễm vật nuôi 1

3

x

47

Bệnh truyền nhiễm vật nuôi 2

2

x

48

Ký sinh trùng thú y

4

x

49

Bệnh ngoại khoa thú y

3

x

50

Vệ sinh gia súc

3

x

51

Kiểm soát vệ sinh thú y

3

52

Luật thú y

2

53

Vệ sinh an toàn thực phẩm

2

54

Công nghệ sinh học ứng dụng

2

Tự chọn

6/8

55

Tin học ứng dụng 2

2

x

56

Phương pháp khuyến nông

2

x

57

Nuôi trồng thuỷ sản đại cương

2

x

58

Xây dựng và quản lý dự án

2

x

C

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

8

59

Phục vụ sản xuất

2

x

60

Thực tập giáo trình

2

x

61

Rèn nghề lâm sàng thú y

2

x

62

Rèn nghề chẩn đoán trong phòng thí nghiệm

2

x

D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ

10

63

Khóa luận tốt nghiệp

10

x

64

Vi sinh vật chăn nuôi

2

x

65

Bệnh học thuỷ sản đại cương

2

x

66

Bảo quản chế biến sản phẩm chăn nuôi

2

x

67

Chăn nuôi gia cầm

2

x

68

Chăn nuôi dê, cừu

2

x

E

TỔNG SỐ ĐVTC TOÀN KHOÁ

156