Đánh giá hoạt động của đảng bộ trường đại học Nông Lâm nhiệm kỳ VIII (2005-2010)

Nhiệm kỳ VIII (2005-2010) của Đảng bộ trường ĐHNL-Đại học Huế sắp kết thúc. Nhìn lại 5 năm, chúng ta khẳng định rằng nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình, cùng với chính quyền và các tổ chức mọi nguồn lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Đại hội VIII đề ra.
Quy mô đào tạo các hệ đều tăng, chất lượng đào tạo được giữ vững; công tác NCKH đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác HTQT vẫn tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả rõ rệt; cơ sở vật chất của Trường được tăng cường đáng kể; đội ngũ cán bộ giảng dạy tăng về số lượng và được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của CBVC-LĐ trong trường từng bước được cải thiện; cảnh quan của trường ngày càng đổi mới; vị trí và vai trò của trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế tiếp tục được khẳng định và phát huy trong khu vực và cả nước.
Một số bài học kinh nhiệm được rút ra trong nhiệm kỳ hoạt động 2005-2010:
– Phải chăm lo đến việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong CBVC-LĐ và sinh viên của trường. Tập hợp sức mạnh, tạo điều kiện để mỗi thành viên phát huy năng lực của mình vừa góp phần xây dựng tập thể vững mạnh vừa đảm bảo cuộc sống của gia đình và bản thân.
– Quán triệt và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.
– Chủ động và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đại học Huế, của các Bộ có liên quan. Đẩy mạnh sự hợp tác liên kết với các đơn vị ngoài trường, các tổ chức Quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển của Trường.
– Trong lãnh đạo luôn bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp sát đúng, phân công phân nhiệm rõ ràng, phát huy vai trò của tập thể đảng ủy cũng như từng cá nhân. Lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Động viên và phát huy cao độ vai trò trách nhiệm đội ngũ cán bộ cốt cán trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
– Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ của trường. Làm tốt công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên mới.