Công bố kết quả nghiên cứu:  Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn và tỉ lệ tối ưu giữa axit amin chứa lưu huỳnh với lysine cho lợn [(Pietrain x Duroc) x (Landrace x Yorkshire)] giai đoạn 10 – 20 kg và 30 – 50 kg

Họ và tên Nghiên cứu sinh: ĐÀO THỊ BÌNH AN
 

Tên đề tài: Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn và tỉ lệ tối ưu giữa axit amin chứa lưu huỳnh với lysine cho lợn [(Pietrain x Duroc) x (Landrace x Yorkshire)] giai đoạn 10 – 20 kg và 30 – 50 kg

Chuyên ngành: Chăn nuôi;
Mã số:
9.62.01.05; Khóa đào tạo: 2015
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Hồ Trung Thông
2. GS.TS. Vũ Chí Cương *
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
– Kết quả nghiên cứu của đề tài đã bổ sung cơ sở dữ liệu về nhu cầu lysine tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn và tỉ lệ tối ưu giữa các axit amin chứa lưu huỳnh với lysine tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn của lợn nuôi thịt giai đoạn 10 – 20 kg và 30 – 50 kg trong điều kiện ở Việt Nam.
– Cung cấp thông tin giúp các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi phối trộn khẩu phần một cách hợp lý, phục vụ tốt hơn cho ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi.

* Những đóng góp mới của luận án
– Lần đầu tiên ở Việt Nam xác định được nhu cầu lysine tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn của lợn lai thương phẩm 4 giống [(Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire)] giai đoạn 10 – 20 kg và  30 – 50 kg.
– Lần đầu tiên xác định được tỉ lệ tối ưu giữa các axit amin chứa lưu huỳnh với lysine tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn ở lợn lai thương phẩm 4 giống [(Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire)] giai đoạn 10 – 20 kg và  30 – 50 kg.
– Kết quả của đề tài đóng góp cơ sở dữ liệu để xây dựng khẩu phần tối ưu cho lợn thịt trên cơ sở cân bằng lysine với các axit amin không thay thế ở mức độ tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn cũng như các chất dinh dưỡng khác trong khẩu phần.

Tải file tại đây
————————————————————
Specialization: Animal Sciences; Code: 9.62.01.05
Ph.D Candidate: Dao Thi Binh An
Training course: 2015
Supervisors:
Assoc.Prof. Dr. Ho Trung Thong
Prof. Dr. Vu Chi Cuong
Training institution: Hue University of Agriculture and Forestry – Hue University* SCIENTIFIC AND PRACTICE MEANING
– The results of this study have contributed to data on the SID Lys requirement and the optional ratio of SID SAA:Lys for pigs [(Pietrain x Duroc) x (Landrace x Yorkshire)] of 10-20 kg and 30-50kg periods in husbandry condition in Vietnam;
– The results of this study would provide information to the optimal formulation in the feed manufacturers, especially in the feed industry.

* NEW CONTRIBUTION OF THESIS
– In Vietnam, this was the first time to determine the SID Lys requirement of fourth breed commercial hybrid pigs [(Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire)] of 10-20kg and 30-50kg period.
– This was the first time to identify the optimal SID SAA:Lys ratio for fourth breed commercial hybrid pigs [(Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire)] 10-20kg and 30-50kg periods.
– The results of this study have contributed the database to formulate optimal diets for commercial pigs based on the balance of SID lysine and other necessary amino acids as well as crude nutrients.