Trang chủ Nghiên cứu khoa học Các biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 1.12. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đơn vị ..................................... PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Họ...

Mẫu 1.11. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công...

  SUMMARY Project Title: Code number: Coordinator: Implementing Institution: Cooperating Institution(s): Duration: from to 1. Objectives: 2. Main contents: 3. Results obtained:

Mẫu 1.10. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công...

  TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Tên đề tài: Mã số: Chủ nhiệm đề tài: Tel.: E-mail: Cơ quan...

Mẫu 1.9. Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị -------------- Độc lập-Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM...

Mẫu 1.8. Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Đơn vị ................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .....,...

Mẫu 1.7. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Đơn vị ................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .....,...

Mẫu 1.6. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....., ngày tháng...

Mẫu 1.5. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân thực...

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Đơn vị ............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Mẫu 1.3. Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đơn vị ..................................... PHIẾU BỔ SUNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Tên đề...

Mẫu 1.2. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đơn vị ............................... THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. TÊN ĐỀ TÀI 2. MÃ SỐ 3....

Bài viết mới

27,156Thành viênThích
2Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết được quan tâm