Trao đổi kinh nghiệm viết Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0

Sáng ngày 7/6/2024, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Chương trình “Trao đổi kinh nghiệm viết Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0”.

Tham gia trao đổi kinh nghiệm có ThS.GVC. Hoàng Đình Huề – Cố vấn phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng giáo dục, trường Đại học Y – Dược, ĐHH; PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng trường ĐHNL; Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký hội đồng và thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chăn nuôi theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0.

ThS.GVC. Hoàng Đình Huề – Cố vấn phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng giáo dục, trường Đại học Y – Dược, ĐHH

Tại buổi này ThS.GVC. Hoàng Đình Huề – Cố vấn phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng giáo dục, trường Đại học Y – Dược, ĐHH đã trình bày, hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đàotạo các trình độ của giáo dục đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 với 8 tiêu chuẩn: Kết quả học tập mong đợi (Chuần đầu ra) (5 tiêu chí); Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học (7 tiêu chí); Phương thức dạy và học (6 tiêu chí); Đánh gia kết quả học tập của người học (7 tiêu chí); Đội ngũ giảng viên (8 tiêu chí); Các dịch vụ hỗ trợ người học (6 tiêu chí); Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị (9 tiêu chí); Đầu ra và kết quả đạt được (5 tiêu chí).

Qua đó, các thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá cũng tham gia trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề thường gặp, cách giải quyết và cải thiện trong quá trình thực hiện.