Thông tin luận án NCS Đỗ Thành Nhân, ngành Khoa học cây trồng (Bản đang cập nhật)

Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định (Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA CÓ GIÁ TRỊ TRÍCH DẪN, BẢN LUẬN ÁN ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ)

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thành Nhân

Đề tài luận án: Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định
Ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9620110
Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:
Hướng dẫn thứ nhất: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Hướng dẫn thứ hai: TS. Hoàng Minh Tâm – Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI:

1. Xác định được K và S là một trong những yếu tố dinh dưỡng hạn chế đến sinh trưởng và phát triển của cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định;
2. Kết quả nghiên cứu đã xác định được liều lượng K và S phù hợp cho năng suất và chất lượng lạc cao trên đất cát biển tỉnh Bình Định là (90kg K2O + 30kg S)/ha trên nền (8 tấn phân chuồng + 40kg N + 90kg P2O5 + 500kg vôi bột)/ha;
3. Kết quả nghiên cứu đã xác định được dạng phân bón K và S hiệu quả trong sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định là K2SO4.

LƯU Ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA CÓ GIÁ TRỊ TRÍCH DẪN, BẢN LUẬN ÁN ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

—————————————————–

PhD Student: Do Thanh Nhan
Dissertation title: Study on application of K and S fertilizers for peanut in coastal sandy soil of Binh Dinh province
Discipline: Crop Science          
Code:
 9620110
Supervisor:
Supervisor 1: Prof.Dr. Hoang Thi Thai Hoa
Supervisor 2: Dr. Hoang Minh Tam
Training unit: University of Agriculture and Forestry, Hue University
NEW CONTRIBUTIONS:

1. Identify K and S as the limiting nutrient elements to the growth and development of peanuts on sandy soil in Binh Dinh province;
2. Research results were determined that the appropriate rate of K and S for high yield and quality of peanuts on sandy soil in Binh Dinh province is 90kg K2O + 30kg S/ha based on 8 tons of Farm yard manure + 40kg N + 90kg P2O5 + 500kg lime/ha;
3. Research results were determined that the effective K and S fertilizers in peanut production on sandy soil in Binh Dinh province were K2SO4.
Tải file tại đây./.