Thông báo về việc kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế thông báo đến sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn xin kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Thời gian:
    – Từ ngày 06 đến 10 tháng 02 năm 2023.
    – Vào lục 08 giờ đến 11 giờ, sáng thứ 2, 4, 6.
  2. Địa điểm:

Bộ phận Khảo thí, Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế (phòng A5, tầng 2, giảng đường A).

Sau thời hạn trên Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế sẽ không tiếp nhận đơn.

Kết quả kiểm tra bài thi sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên thông qua điện thoại hoặc email (Dự kiến từ ngày 22 đến 24 tháng 02 năm 2023.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại: Thông báo kiểm tra bài thi HK 1 (2022-2023)