Thông báo về việc kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế thông báo đến sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn xin kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian:

– Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 26/3/2022
– Vào lúc: 08 giờ đến 11 giờ, sáng thứ 2, 4, 6.

2. Địa điểm:

Bộ phận Khảo thí, Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế (Phòng A5, tầng 2, giảng đường A)

Sau thời hạn trên Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế sẽ không nhận đơn.

Kết quả kiểm tra bài thi sẽ được thông báo trực tiếp đến thí sinh thông qua điện thoại hoặc email (dự kiến từ ngày 11/4/2022 đến ngày 12/4/2022)

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY