Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để chủ động ứng phó bão số 09