Thông báo tuyển dụng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung năm 2020