Thông báo thu học phí bổ sung Khóa 56 học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 56 nộp học phí bổ sung kỳ I năm học 2022-2023,  như sau:

  1. Thời gian nộp:

Thời gian nộp học phí bổ sung từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022.

  1. Hướng dẫn nộp: Nộp học phí bằng tiền mặt tại Trường Đại học Nông Lâm:

Sinh viên khóa 56, nộp học phí bổ sung kỳ 1 năm học 2022-2023 bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 giảng đường A, phòng A8).

  1. Sinh viên không đóng học phí:

       Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.

View Fullscreen