Thông báo số 2 về công tác phòng chống dịch Corona (COVID-19)

Thực hiện công văn số 566/BYT-DP ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch do virus Corona (Covid-19) tại cơ sở giáo dục, trường học, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona Trường Đại học Nông Lâm yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:
1. Phòng Cơ sở vật chất có trách nhiệm hợp đồng với các đơn vị y tế có chức năng ở Thừa Thiên Huế phun thuốc tiêu độc khử trùng tất cả các phòng học trong hệ thống giảng đường của nhà trường trước ngày sinh viên trở lại trường để học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (ngày 17 tháng 02 năm 2020)
2. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ viên chức và lao động đơn vị mình thực hiện tổng vệ sinh tất cả các phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành do đơn vị quản lý trước ngày sinh viên đi học.
3. Sau khi sinh viên tập trung học tập, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên phối hợp với Phòng Cơ sở vật chất tiến hành tổng vệ sinh các khu vực công cộng, đông người qua lại định kỳ 1 lần/tuần cho đến khi có thông báo mới.
4. Sau khi sinh viên tập trung học tập, nếu có cán bộ viên chức, sinh viên nghi nhiễm virus Corona (Covid-19) thì thủ trưởng đơn vị cho phép người nghi nhiễm nghỉ làm việc/học tập để cách ly, đồng thời báo cho bộ phận Y tế nhà trường (cô Thuyên, số ĐT: 0986.961518) và gửi văn bản báo cáo nhanh (theo mẫu gửi kèm thông báo số 2) đến thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona nhà trường qua địa chỉ email: nguyenthanhlong@huaf.edu.vn
5. Trung tâm Thông tin – Thư viện thường xuyên cập nhật những thông báo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona Đại học Huế và nhà trường trên Cổng thông tin điện tử.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH
TRƯỞNG BAN – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Thanh Đức