Nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp Đại học Huế mã số 2021

Chiều 26 tháng 4, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thay thế nguồn protein bột cá bằng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) đến tăng trưởng, hoạt tính của enzym tiêu hóa và thành phần hóa học của cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790)”, mã số: DHH2021-02-149 do ThS. Phạm Thị Phương Lan làm chủ nhiệm.

Đề tài có mục tiêu nghiên cứu chung rõ ràng, đầy đủ, đánh giá khả năng sử dụng ấu trùng ruồi lính đen thay thế nguồn protein bột cá trong khẩu phần ương nuôi cá chẽm.

Đề tài xuất bản được 1 bài báo khoa học ở tạp chí Đại học Huế, 2 bài quốc tế thuộc danh mục Scopus/ SCIE Q3 (vượt 1 bài quốc tế). Các tạp chí này đều là những tạp chí có uy tín. Đề tài cũng đã hỗ trợ thành công 1 chuyên đề nghiên cứu sinh.

 Kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao. Đề tài đã xác định thời điểm thu hoạch thích hợp và thay thế (<50%) bột cá bằng ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho cá chẽm không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, hoạt tính enzyme tiêu hóa và chất lượng thịt cá.

Đề tài cũng xác định được điều kiện phù hợp để ương nuôi ấu trùng ruồi linh đen cũng như đã xác định được các thành phần dinh dưỡng trong ấu trùng ruồi lính đen nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc thay thế bột cá trong khẩu phần cá chẽm.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Các đồ thị biểu bảng được trình bày có tính logic.

Đề tài được đánh giá xếp loại Xuất sắc với điểm trung bình 95.

Một số hình ảnh tại buổi họp Hội đồng: