Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế: “Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh (Phytophthora capsici)”

Sáng ngày 25.3.2021, tại phòng họp số 1, Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh (Phytophthora capsici)” thuộc đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-114 do PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường làm chủ nhiệm.

Đề tài đã thực hiện theo đúng nội dung thuyết minh được phê duyệt, đã đăng được 2 bài báo trên tạp chí Đại học Huế và Hội nghị Bệnh cây quốc gia. Các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và có giá trị tham khảo.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo để nghiệm thu chính thức.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường – Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu