Hướng dẫn triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng tuyển sinh của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo đến các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng tuyển sinh của Đại học Huế cụ thể như sau:
Chi tiết thông báo và hướng dẫn sử dụng người dùng có thể xem ở file đính kèm…

File đính kèm tại đây