Đào tạo sau Đại học

Chương trình Đào tạo Thạc sỹ

STT

Tên chuyên ngành

Tên đơn vị

1

Kỹ thuật cơ khí (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Cơ khí – Công nghệ

2

Kỹ thuật cơ khí (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Cơ khí – Công nghệ

3

Công nghệ thực phẩm (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Cơ khí – Công nghệ

4

Công nghệ thực phẩm (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Cơ khí – Công nghệ

5

Chăn nuôi (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Chăn nuôi – Thú y

6

Chăn nuôi (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Chăn nuôi – Thú y

7

Khoa học cây trồng (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Nông học

8

Khoa học cây trồng (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Nông học

9

Bảo vệ thực vật (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Nông học

10

Bảo vệ thực vật (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Nông học

11

Phát triển nông thôn (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

12

Phát triển nông thôn (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn

13

Lâm học (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Lâm nghiệp

14

Lâm học (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Lâm nghiệp

15

Nuôi trồng thủy sản (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Thủy sản

16

Nuôi trồng thủy sản (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Thủy sản

17

Thú y (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Chăn nuôi – Thú y

18

Thú y (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Chăn nuôi – Thú y

19

Quản lý đất đai (Cao học) – Hướng nghiên cứu TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

20

Quản lý đất đai (Cao học) – Hướng ứng dụng TT07 (Áp dụng từ năm 2015)

Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 0234.3537757.

Fax: 0234.3524923.

Email: saudaihoc@huaf.edu.vn.
Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Huế.