Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí:

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đồng chí: