Công bố kết quả nghiên cứu: Sử dụng tốt hơn nguồn chất thải từ chăn nuôi lợn trong hệ thống lợn-cá kết hợp ở Viên Chăn, CHDCND Lào

THESIS TITLE: Better utilisation of manure in integrated pig-fish farming in Viengchang, LAO PDR
Major: Animal Sciences
Code: 9620105
Author nameMs. Tick Nouanthavong
Supervisors:
1. Assoc. Prof. Nguyen Duy Quynh Tram, PhD
2. Assoc. Prof. Du Thanh Hang, PhD
Institutions: Hue University of Agriculture and Forestry
Contribution of the dissertation

This thesis provides descriptive information on the nitrogen budget of pig manure to be used in aquaculture ponds for an estimate of pig manure used in integrated farming systems. This thesis proves the Gene-environment interaction or Genotype-environment interaction (GxE interaction) on tilapia fingerling growth. This finding is important as a baseline for developing integrated farming systems in Lao PDR.
Aquaculture is still undeveloped in Lao PDR, where most of the aquatic products are from natural resources. Simultaneously, animal husbandry has been attained at a certain level that increases meat production in the country. Integrated and poly-culture systems could be the best solution to help gradually develop aquaculture and at the same time reduce organic pollution from livestock production. This system has been practiced for tens of years in Vietnam but still relatively new to Lao PDR. It is, therefore, an advantage to Lao PDR to apply and practice the system.

—————————————————————

Tên luận án: Sử dụng tốt hơn nguồn chất thải từ chăn nuôi lợn trong hệ thống lợn-cá kết hợp ở Viên Chăn, CHDCND Lào.
Ngành: Chăn nuôi
Mã số: 9620105
Họ và tên NCS: Ms. Tick Nouanthavong
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
2. PGS.TS. Dư Thanh Hằng
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

ĐÓNG GÓP MỚI
Kết quả đề tài luận án cung cấp thông tin cơ bản về chuyển đổi nitrogen trong chất thải chăn nuôi lợn vào ao nuôi cá nước ngọt và tính toán mô phỏng lượng phân sử dụng trong hệ thống lợn-cá kết hợp. Ngoài ra, kết quả luận án đã chứng minh tác động qua lại giữa môi trường và gene hay là môi trường và genotype về sinh trưởng của cá rô phi giống. Đây là kết quả quan trọng vì làm cơ sở cho phát triển hệ thống canh tác kết hợp chăn nuôi-thuỷ sản ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Nuôi trồng thuỷ sản đang dần phát triển ở Lào, ở đó hầu hết các sản phẩm thuỷ sản đều dựa vào nguồn tự nhiên. Trong khi, chăn nuôi đã phát triển một cách mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu thịt cho cả nước. Vì vậy, kết hợp thuỷ sản và chăn nuôi trong cùng hệ thống là giải pháp tốt nhất để hỗ trợ sự phát triển của ngành nuôi trồng thuỷ sản đồng thời giảm ô nhiễm chất thải hữu cơ từ chăn nuôi. Hệ thống canh tác này đã được ứng dụng ở Việt Nam vài chục năm nay nhưng nó khá mới mẽ ở Lào. Vì vậy, kết quả đề tài luận án có giá trị và có thể áp dụng vào thực tế sản xuất ở Lào.

Tải file tại đây ./.