Chương trình học bổng của CQ Trao đổi Hàn Lâm Áo (OEAD) năm 2010

Chương trình học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Áo (OEAD) năm 2010 nằm trong khuôn khổ của Chương trình ASEA-UNINET dành cho cán bộ Đại học Huế thuộc chuyên ngành Hoá kỹ thuật, Vật lý điện tử, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Nông Lâm, Y khoa, và Kinh tế.
Dưới đây là phần giới thiệu chương trình học bổng và kế hoạch phỏng vấn của các giáo sư Áo:

1. Chương trình học bổng:

a. Học bổng sau tiến sĩ (Học bổng Kỹ thuật -Technology Grants)

Tiêu chuẩn:

– Có bằng tiến sĩ

– Có trình độ tiếng Anh tương đương bằng C

– Dành cho các ứng viên không quá 30 tuổi

b. Học bổng tiến sĩ (Học bổng Kỹ thuật và học bổng North-South-Dialogue)

Tiêu chuẩn:

– Có bằng thạc sĩ

– Có trình độ tiếng Anh tương đương bằng C

– Tuổi giới hạn của học bổng Kỹ thuật là 30 tuổi, đối với học bổng North-South-Dialogue là 35 tuổi nhưng những ứng viên trẻ hơn sẽ được ưu tiên

c. Học bổng nghiên cứu sau đại học 3 hoặc 6 tháng (North-South-Dialogue)

Tiêu chuẩn:

– Có trình độ tiếng Anh tương đương bằng C

– Dành cho ứng viên có trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ

– Không có giới hạn tuổi cụ thể nhưng những ứng viên trẻ hơn sẽ được ưu tiên

d. Học bổng một tháng Asea-Uninet :

Các ứng viên phải có một văn bản mời tham quan từ một giáo sư ở Áo. Viện trưởng của viện đó cũng sẽ ký vào bản thỏa thuận về chuyến tham quan này. Chi tiết chương trình/mục đích nghiên cứu của chuyến tham quan cũng nên được miêu tả ngắn gọn và thời gian tham quan cũng nên được thỏa thuận hay ít nhất cũng được lập kế hoạch trước.

Trong trường hợp cần thông tin về các trường đại học tại Áo hoặc tìm Giáo sư hướng dẫn, ứng cử viên có thể xem thông tin tại: http://asea-uninet.uibk.ac.at/. Những ứng viên đăng ký các học bổng sau tiến sĩ, học bổng tiến sĩ hay học bổng nghiên cứu phải có một thư chấp nhận của một giáo sư thuộc trường đại học Áo. Nếu người hướng dẫn đó không phải là viện trưởng của viện thuộc đại học Áo thì trong thư chấp nhận phải có chữ ký của viện trưởng xác nhận đã đồng ý hướng dẫn sinh viên đó. Ngoài ra, cần có một bản miêu tả dự án chi tiết được sinh viên/người hướng dẫn chấp nhận.

2. Kế hoạch phỏng vấn:

Dự kiến lịch phỏng vấn là 5-7/02/2010. Hạn cuối nộp hồ sơ là 31/01/2010.

Nơi phỏng vấn: Hà nội (ĐHBKHN) và TP Hồ Chí Minh (ĐHQG TP HCM)

3. Hồ sơ:

Thí sinh phải đem theo hồ sơ để nộp tại buổi phỏng vấn, bao gồm: Bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy tiếp nhận của giáo sư và bản chi tiết về đề tài nghiên cứu (dành cho học bổng sau tiến sĩ, học bổng tiến sĩ hay học bổng nghiên cứu) và văn bản mời tham quan dành cho học bổng một tháng Asea-Uninet.

4. Địa chỉ liên hệ:

Các cán bộ quan tâm đến học bổng có thể liên hệ với Điều phối viên của học bổng OEAD:

* Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trung tâm CNTT Đại học Huế

Email: ntbinh@hueuni.edu.vn

* Tại TP Hồ Chí Minh:

Assoc. Prof.Dr. Tran Thi Hong

Director International Relations Department

Vietnam National University

Khu pho 6, Linh Trung, Thu Duc,Ho Chi Minh City

Tel.: +84 8 7242 160 (ext.: 1455)

Fax: +84 8 7242 198

Email: hongtt@vnuhcm.edu.vn

* Tại ĐHBK Hà Nội:

Cô Nguyễn Hồng Hạnh

Phòng HTQT

Tel: +84-4-8693796;

Fax: +84-4-8696720,

Email: nhhanh@mail.hut.edu.vn