Các ngành đào tạo của khoa Khuyến nông & PTNT

Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn:

  • ĐÀO TẠO CÁN BỘ LIÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC – XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MÃ NGÀNH 52620116 (Kích vào để xem chi tiết)