Trường ĐHNL Huế: Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017

Căn cứ công văn số 1583/ĐHH-TCCB ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 của trường ĐHNL Huế và thực hiện theo Quy định về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trường ĐHNL (Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH). Nhà trường thông báo về kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 như sau:
Người quan tâm vui lòng xem chi tiết tại Link:http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/220-TB-DHNL-584