Trường ĐHNL Huế: Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và lịch gặp mặt các ứng viên

Trường Đại học Nông Lâm thông báo Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển và lịch gặp mặt các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 như sau:

1. Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 (danh sách kèm theo).

2. Lịch gặp mặt các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển:

a. Từ 14giờ 00 đến 15giờ 00 ngày 19/01/2018: Nhà trường gặp mặt ứng viên đủ điều kiện dự tuyển tại phòng họp số 2, để:

+ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính phổ biến về quy định thi tuyển, xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 và hướng dẫn tài liệu ôn tập.

+ Ứng viên dự tuyển nộp lệ phí: 500.000đ/ứng viên.

b. Từ 15giờ 00 đến 17giờ 00 ngày 19/01/2018: Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng gặp mặt các ứng viên dự tuyển tại các đơn vị, để:

+ Hướng dẫn về các chức năng, nhiệm vụ của vị trí cần tuyển dụng đối với ngạch Chuyên viên.

+ Phân công bài giảng và các công việc liên quan đối với ngạch Giảng viên, ngạch Nghiên cứu viên và ngạch Kỹ sư.

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ứng viên dự tuyển thực hiện theo thông báo này.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Ban Thư ký hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Tp. Huế. Điện thoại: 0234 3538482, hoặc truy cập trang Website https://www.huaf.edu.vn.