Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên Đán

Ngày 16 tháng 02 năm 2021, Đại học Huế ban hành công văn số 183/ĐHH-VP Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên Đán, theo nội dung công văn này sinh viên Đại học Huế sẽ học trực tuyến cho đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Chi tiết xem công văn kèm theo.