Thông tin luận án NCS Trần Trung Thành, ngành Lâm sinh (Bản đang cập nhật)

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững tại tỉnh Quảng Bình (Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA CÓ GIÁ TRỊ TRÍCH DẪN, BẢN LUẬN ÁN ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ)
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Trung Thành
Ngành: Lâm sinh
Mã số: 9620205
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Dương Viết Tình – Nhà khoa học
2. TS. Hồ Đắc Thái Hoàng – Đại học Huế
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Những đóng góp mới của luận án:
1. Nghiên cứu luận án đã xác định được các yếu tố xã hội và kỹ thuật có ảnh hưởng đến công tác quản lý rừng cộng đồng, trong đó vai trò các yếu tố bên trong rất quan trọng và vai trò các yếu tố bên ngoài cộng đồng là động lực thúc đẩy công tác quản lý rừng cộng đồng bền vững ở tỉnh Quảng Bình.
2. Nghiên cứu của luận án đã lựa chọn được 3 loài cây bản địa là Lim xanh (Erythrophleum fordi Oliv), Trám trắng (Canarium album Raeusch), và Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) nhằm phục vụ cho công tác phục hồi rừng cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình theo hướng tiếp cận giữa kiến thức hàn lâm và kiến thức bản địa.—————————————-Topic: Study on the current status and proposed solutions for sustainable community forest management in Quang Binh province
Major: Silviculture
Code: 9620205
Postgraduate: Tran Trung Thanh
Educational Institution: Hue University of Agriculture and Forestry, Hue University
Instructor:  
1. Assoc. Prof. Duong Viet Tinh
2. Dr. Ho Dac Thai Hoang
New contributions of the thesis:
1. The thesis research has identified social and technical factors that affect community forest management in which the role of internal factors is very important and the role of external factors is the motivation to promote the sustainable community forest management in Quang Binh province.
2. The thesis’s research has selected 03native tree species, namely Erythrophleum fordi Oliv, Canarium album Raeusch and Tarrietia javanica Blume for community forest restoration in Quang Binh province by the approach between academic knowledge and indigenous knowledge.
Tham khảo tại đây./.