Thông báo về việc xin ý kiến của phụ huynh để nhà trường thông báo kết quả học và rèn luyện của sinh viên bằng tin nhắn