Thông báo về việc tổ chức học tập trung và Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ kết luận trong cuộc họp ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Nhà trường về việc tổ chức học tập trung và Lễ khai giảng năm học 2021-2022; Hiệu trưởng thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động và người học các nội dung cụ thể như sau: