Thông báo về việc kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra và pháp chế (KT, ĐBCLGD, TT&PC) thông báo đến sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn xin kiểm tra bài thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

 1. Thời gian:
  – Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 29/7/2022
  – vào lúc 08 giờ đến 11h, sáng thứ 2,4,6
 2. Địa điểm:
  – Bộ phận Khảo thí, phòng KT, ĐBCLGD, TT&PC (phòng A5, tầng 2, giảng đường A)
  – Sau thời hạn trên phòng KT, ĐBCLGD, TT&PC sẽ không nhận đơn.
  -Kết quả kiểm tra bài thi sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên thông qua điện thoại hoặc email (dự kiến từ ngày 12/8/2022 đến ngày 17/8/2022)

Xem chi tiết thông báo tại: https://huaf.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/Thong-bao-kiem-tra-bai-thi-hoc-ky-2-2021-2022.pdf

Mẫu đơn xin kiểm tra bài thi: https://huaf.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/Mau_DON_XIN_KT_BAI_THI-2022.doc