Thông báo về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập

Để chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập, Đại học Huế đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Thông báo cho sinh viên trở lại học tập bình thường kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2020.
2. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bện Covid-19 trong trường học.
3. Chỉ đạo bộ phận y tế của đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo sinh viên đến từ vùng dịch phải tiến hành khai báo để kiểm tra. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình sức khoẻ của sinh viên, viên chức và người lao động. Kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo cho Đại học Huế và cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý.
4. Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh của đơn vị trước 11 giờ 30 hằng ngày để Đại học Huế tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế phối hợp với các đơn vị đào tạo tiến hành rà soát, cập nhật chỗ ở sinh viên ngoại trú của Đại học Huế để báo cáo cơ quan chức năng và thuận lợi cho công tác chỉ đạo khi có tình huống xảy ra.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

Xem toàn văn thông báo ở file đính kèm.

View Fullscreen