Thông báo tạm thời nghỉ học trên lớp kể từ ngày 9/3/2020

Căn cứ Thông báo số 301 / ĐH – VP ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Đại học Huế về việc học tập của sinh viên trong thời gian có dịch COVID – 19.
Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19 và đề xuất của Ban chỉ đạo phòng , chống COVID-19 của nhà trường. Hiệu trưởng thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị và sinh viên toàn trường một số nội dung sau :
1. Sinh viên tạm thời nghỉ học trên lớp kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới .
2. Trong thời gian không học tập trên lớp, các Khoa chỉ đạo giảng viên giảng dạy gửi tài liệu học tập, đề cương học phần , câu hỏi, bài tập , tiểu luận . . . qua email và các phương tiện học tập trực tuyến cho BCS và sinh viên trong lớp.
3. Sinh viên học trực tuyến tại KTX , phòng trọ . . . , hạn chế di chuyển ra khỏi nơi cư trú, tránh tụ tập đông người, chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở kịp thời báo ngay cho Cố vấn học tập và bộ phận y tế của nhà trường (Cô Nguyễn Thị Thuyên, số ĐT : 0986.961.518 ).
4. Cố vấn học tập nắm chắc thông tin sinh viên của lớp mình (số lượng, tình hình sức khỏe, tự học . . . của sinh viên trong thời gian này), phổ biến và nhắc nhở sinh viên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19 trong thời gian nghỉ học trên lớp .
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm thông báo này. Tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, để nghị Thủ trưởng và sinh viên toàn trường nâng cao ý thức phòng chống , tuyệt đối không chủ quan.

HIỆU TRƯỞNG/ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PGS.TS. TRẦN THANH ĐỨC