Thông báo kiểm tra bài thi học kỳ 1 (2017-2018)

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD xin thông báo đến Sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn Xin kiểm tra bài thi Học kỳ 1 (2017-2018) như sau:

Thời gian nhận đơn:

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 02/02/2018

Vào sáng thứ 2, 4, 6 (8h00 – 11h00)

Địa điểm nhận và nộp đơn: Bộ phận Khảo thí – Phòng KT & ĐBCLGD

Sau thời hạn trên Phòng KT&ĐBCLGD sẽ không nhận đơn.

Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại hoặc email đã ghi ở trong đơn, dự kiến từ ngày 8-12/03/2018.