Quy trình làm thủ tục ngưng học một năm

Tên: Quy trình làm thủ tục ngưng học một năm ;
Mã số: CTSV_05; Đơn vị phụ trách chính: Bộ phận một cửa, phòng CTSV
Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ Đại học chính quy
Cập nhật ngày: 09/09/2019; Liên hệ email: ctsv@huaf.edu.vn

Các bước và
trách nhiệm thực hiện
Nội dung Biểu mẫu/ Ghi chú
Bước 1
– SV
Nhận biểu mẫu
+  SV nhận biểu mẫu tại phòng CTSV hoặc có thể tải biểu mẫu
+ Thời gian để Sinh viên đến làm thủ tục tạm ngưng học 1 năm là 1 tháng đầu tiên của mỗi học kỳ (tháng 2 và tháng 9 hàng năm)
Mẫu đơn CTSV_05a ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 1 NĂM
Bước 2
– SV
Điền thông tin
+ SV chuẩn bị các giấy tờ liên quan và kê khai đầy đủ thông tin vào biểu mẫu.
+ Nếu SV tạm nghỉ 1 năm vì lý do sức khỏe không đảm bảo thì phải có giấy xác nhận sức khỏe của bệnh viện từ cấp huyện trở lên.
Bước 3
– SV
CVHT xác nhận
+ SV nộp đơn tại khoa chuyên ngành đang theo học để được CVHT xác nhận.
Bước 4
– SV
– CTSV
Nộp đơn
+ SV nộp đơn (sau khi đã có xác nhận của CVHT) tại phòng CTSV và nhận giấy hẹn trả đơn
Bước 5
– CTSV
Xác nhận
+ Phòng CTSV kiểm tra, ký xác nhận và trình Hiệu trưởng ra quyết định.
+ Trường hợp đột xuất phòng CTSV sẽ xem xét giải quyết cụ thể.
Bước 6
– CTSV
Trả quyết định cho SV
+ SV mang theo giấy hẹn và thẻ sinh viên đến nhận QĐ ngừng học 1 năm tại phòng CTSV.
+ Sinh viên phải lưu quyết định tạm ngưng học 1 năm của nhà trường để làm thủ tục vào học lại sau khi hết thời gian tạm ngừng học. Nếu hết thời gian tạm ngừng học mà Sinh viên vẫn chưa thể vào học lại thì phải làm đơn xin tạm ngừng học trong năm tiếp theo.
+ Căn cứ theo thời gian trong quyết định, Sinh viên tự chủ động đến làm thủ tục vào học lại (sau khi tạm ngừng 1 năm) đúng quy định.
+ Sinh viên ngưng học 1 năm từ theo học kỳ và lớp học chuyên ngành nào thì sau đó làm thủ tục vào học lại (sau khi nghỉ 1 năm) theo học kỳ đó và lớp chuyên ngành đó ở khóa sau.