Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

Office of Testing, Educational Quality Assurance, Inspection and Legislation (TEQAIL)

Điện thoại: 0234.3537303    Fax: +84(0)234. 3524923

Email: kt_dbcl@huaf.edu.vn

  1. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: 5 người

TRƯỞNG PHÒNG: TS. Khương Anh Sơn               Email: khuonganhson@huaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Lê Trọng Thực        Email: letrongthuc@huaf.edu.vn

  1. Chức năng và nhiệm vụ

– Theo quy định hiện hành của trường ĐHNL, Phòng có chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng mục tiêu, chính sách, kế hoạch, quy trình hoạt động và tổ chức triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường; thay mặt Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nghiệp vụ khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo sự phân công của Trường; chủ trì hoạt động của Ban thanh tra đào tạo Trường phù hợp các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. Theo sự phân công, trong việc tổ chức thi các kỳ thi (thi học phần đại học và sau đại học, thi tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học, thi tuyển sinh hệ liên thông đại học, vừa làm vừa học) phòng KT&ĐBCLGD có chức năng cung cấp đề thi và thanh tra, giám sát việc tổ chức thi do phòng Đào tạo đại học hoặc phòng Đào tạo sau đại học thực hiện. Bên cạnh đó, Phòng KT&ĐBCLGD còn có nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ: Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường và các cơ quan ngoài trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về khảo thí và về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục cho giáo viên và cán bộ đáp ứng yêu cầu của công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.

– Được thành lập mới như một tổ công tác thuộc trường vào năm 2005, Tổ Kiểm định chất lượng giáo dục gồm 3 thành viên: Tổ trưởng (ThS. Nguyễn Thanh Long) và hai tổ viên (Võ Thị Thúy Hường và Châu Võ Trung Thông), tiếp cận các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện báo cáo tự đánh giá trường. Từ khi được thành lập như một đơn vị chức năng trực thuộc trường với tên Phòng KT&ĐBCLGD vào năm 1999, Phòng có cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ mới: quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi, thiết lập, nhân sao và bảo mật đề thi để cung cấp cho các phòng thi theo kế hoạch của trường. Lãnh đạo trong nhiệm kỳ này có trưởng phòng PGS. TS. Nguyễn Minh Hoàn, phó trưởng phòng ThS. Trần Thị Xuân An. Từ đầu 2012 đến hết 2014 ThS. Trần Thị Xuân An phụ trách phòng cho đến hết nhiệm kỳ 2009-2014. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2019 PGS.TS. Phạm Hồng Sơn nguyên phó trưởng khoa Chăn nuôi-Thú y đảm trách chức vụ trưởng phòng, TS. Nguyễn Văn Đức phó trưởng phòng.

– Từ đầu nhiệm kỳ mới 2015-2019 hiện tại, Phòng đảm trách tốt các nghiệp vụ chính được phân công, tham mưu cho nhà trường ra nhiều văn bản quản lý liên quan lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, làm tốt việc quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi, biên tập đề thi do giảng viên bổ sung và chỉnh lý theo từng học kỳ, thu thập và biên tập ngân hàng câu hỏi thi cho hệ vừa làm vừa học, định kỳ và theo lịch thi của trường đã thiết lập, nhân sao và bảo mật đề thi, giám sát việc tổ chức thi, cùng các đơn vị liên quan triển khai việc kiểm tra và chấm lại bài thi khi sinh viên có đơn yêu cầu, làm đơn vị thường trực cùng toàn trường triển khai công tác tự đánh giá chất lượng trường, biên tập báo cáo tiêu chí tự đánh giá trường, chủ trì hoạt động thanh tra đào tạo khác và tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện việc làm các thủ tục thanh toán bồi dưỡng làm ngân hàng đề và đáp án câu hỏi thi và các kỳ kiểm tra lại bài thi cho các bên liên quan. Phòng cũng đã tổ chức khóa tập huấn về viết báo cáo tự đánh giá trường cho Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá trường và các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá.