Phiên bản tiếng Anh của Tạp chí khoa học Đại học Huế

Để nâng cao chất lượng của Tạp chí khoa học Đại học Huế, đáp ứng yêu cầu giao lưu khoa học và hội nhập quốc tế. Từ tháng 10 năm 2010 Đại học Huế sẽ xuất bản Tạp chí Khoa học chuyên san, Khoa học Tự nhiên và Nông – Sinh – Y bằng Anh ngữ.
Tạp chí khoa học Đại học Huế đã có kế hoạch xuất bản các số chuyên san về lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Nông – Sinh – Y bằng tiếng Anh trong năm 2010. Theo dự kiến phiên bản Anh ngữ của tạp chí sẽ được xuất bản vào tháng 9 – 10 năm 2010 với quy cách và trình bày bài viết được giới thiệu trên trang http://jos.hueuni.edu.vn.

Thể lệ đăng bài cần tuân thủ các quy định sau

– Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).

– File bài nộp ở định dạng Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.

– Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.

– Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.

– Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.

– Nếu nộp bài cho một chuyên mục tạp chí có phản biện chuyên gia các hướng dẫn ở mục Đảm bảo phản biện khuyết danh) đã được tuân thủ.

Bài viết có thể gởi qua đường bưu điện (2 bản in và đĩa CD chứa file văn bản) theo địa chỉ: Tạp chí Khoa học Đại học Huế. 03 Lê Lợi, Huế,

hoặc theo địa chỉ email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Nay Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo cho tất cả cán bộ nghiên cứu, giảng viên được biết để gửi bài đăng trên tạp chí