Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Chiều ngày 18.7.2022, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH: “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định”, mã số: DHH2020-02-145 do PGS.TS. Hoàng Gia Hùng làm chủ nhiệm.
Mục tiêu chung của nghiên cứu này là xác định các cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định.
Đề tài đáp ứng mục tiêu, nội dung và số lượng sản phẩm đã đăng ký, các kết quả nghiên cứu thu được đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
Đề tài có hiệu quả đào tạo tốt, hiệu quả khoa học khá cao vì có 01 bài báo khoa học và hiệu quả tốt cho vì địa phương có thể tham khảo để ứng dụng quy trình công nghệ đã được nghiệm thu.
Kết luận của Hội đồng, đề tài được xếp loại Tốt.

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế