Lịch học Giáo dục Quốc phòng khóa 49

Kế hoạch học giáo dục Quốc phòng khóa 49 năm học 2015 – 2016 chia thành hai đợt cụ thể như sau:

– Đợt 1 học từ ngày 11 tháng 4 đến hết ngày 08 tháng 5 năm 2016 gồm các ngành học sau:
+ Đại học khóa 49: Quản lý đất đai, Địa chính và quản lý đô thị, Quản lý thị trường bất động sản, Khoa học đất, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nông học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Công nghệ chọn tạo và sản xuất giống cây trồng, Công thôn, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm.
Kết thúc đợt 1, sinh viên về Trường học văn hóa thêm 4 tuần, sau đó thi kết thúc học kỳ II năm học 2015 – 2016.
– Đợt 2 học từ ngày 09 tháng 5 đến hết ngày 05 tháng 6 năm 2016 gồm các ngành sau:
+ Đại học khóa 49: Kỹ thuật cơ – điện tử, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Ngư y, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm nghiệp đô thị, Khuyến nông, Quản lý dự án, Phát triển nông thôn.
+ Cao đẳng khóa 49: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Công thôn, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai.
Kết thúc đợt 2, sinh viên về Trường thi kết thúc học kỳ II năm học 2015 – 2016.
Địa điểm học: Trung tâm Giáo Dục Quốc Phòng – Đại học Huế.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các đơn vị, giáo viên đang tham gia giảng dạy các học phần cho khóa 49 và sinh viên khóa 49 biết và thực hiện đúng nội dung trên.