Danh sách sinh viên trúng tuyển việc làm tại Tập đoàn chăn nuôi CP phỏng vấn ngày 21.04.2019

Danh sách trúng tuyển việc làm tại Tập đoàn chăn nuôi CP bao gồm 2 vị trí việc làm là Feed Sale (34 sinh viên) và Farm Aqua (65 sinh viên) như sau:

1. Vị trí Feed Sale

2. Vị trí Farm Aqua