Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thực hiện theo điều 24 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI và theo thông báo số 13/TB-ĐU của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, từ ngày 23-27/3/2020, tại trường ĐHNL đã diễn ra Đại hội chi bộ các Khoa, Phòng, Viện Nghiên cứu phát triển.

Đại hội chi bộ các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới (2020-2022), đồng thời bầu ra ban chi ủy mới là những cán bộ có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ mới.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy trường ĐHNL, Đại hội chi bộ các đơn vị đã diễn ra thành công với nhiều ý kiến thảo luận chủ yếu xoay quanh các vấn đề: chỉ tiêu phấn đấu, công tác đào tạo, mở ngành, xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học… cùng với đó, Đại hội đã góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ trường và ĐHH.

Đến 27/03/2020 đã có 12/15 chi bộ đã hoàn thành Đại hội, 3 chi bộ còn lại gồm chi bộ Khoa Thủy sản, Cơ Bản và Sinh viên tuy đã có kế hoạch Đại hội vào ngày 30 và 31/3/2020 nhưng phải tạm dừng theo công văn số 1839-CV/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh phản ánh Đại hội chi bộ các đơn vị trong thời gian qua:

Đại hội chi bộ khoa Cơ khí công nghệ
Đại hội chi bộ khoa Phát triển nông thôn
Đại hội chi bộ khoa Lâm nghiệp
Đại hội chi bộ khoa TNĐ&MTNN
Đại hội chi bộ phòng Khoa học, HTQT và Thông tin thư viện
Đại hội chi bộ khoa Nông học
Đại hội chi bộ phòng Kế hoạch tài chính

 

Đại hội chi bộ phòng Khảo thí, ĐBCLGD, Thanh tra pháp chế