Biểu mẫu KH&CN

TT

Nội dung

1 Văn bản quản lý đề tài, dự án cấp Quốc gia, cấp Bộ & cấp Đại học Huế
2 Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
3 Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
4 Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế
5 Quy trình quản lý và thực hiện đề tài các cấp
6 Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013-2018