Thông tin luận án NCS Phạm Thị Hải Yến, ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Nghiên cứu vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) và thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh bằng Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) (Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA CÓ GIÁ TRỊ TRÍCH DẪN, BẢN LUẬN ÁN ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ)
Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hải Yến
Ngành: Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301
Khóa đào tạo: 2018
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS Nguyễn Quang Linh – Đại học Huế
2. PGS.TS Nguyễn Duy Quỳnh Trâm – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Những đóng góp mới của luận án:

1. Bằng kỹ thuật PCR, chúng tôi đã xác định sự hiện diện của 48 chủng vi khuẩn Vibrio, trong đó có 39 chủng Vibrio có mang ít nhất một trong các gen độc tố (trh, tdh, toxR và tlh) và 9 chủng Vibrio không có mang các gen độc tố trên và đã công bố 48 đoạn gen 16S rRNA trên ngân hàng gen thế giới (Genbank) về thông tin dữ liệu Vibrio;

2. Xác định vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ nuôi lồng là chủng V. alginolyticus, đây là tác nhân chính có mang đồng thời 3 gen độc tố (tdh, toxR và tlh) hoặc (trh, toxR và tlh);

3. Xác định đặc điểm sinh hóa và bệnh học của vi khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ. Đồng thời khảo sát mức độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với một số loại kháng sinh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản hiện nay;

4. Ứng dụng cao chiết thảo dược Diệp hạ châu (P. amarus) trong ức chế vi khuẩn V. alginolyticus, hướng đến việc sử dụng thảo dược trong nuôi trồng thủy sản.

————————————————

Dissertation title: Study of Vibrio bacteria causing hemorrhagic disease in Red drum Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) and trial of prevention, treatment by herbal plant (Phyllanthus amarus)
Specialized: Aquaculture
Code: 9620301
Full name of PhD candidate: Pham Thi Hai Yen
Supervisors:
1. Prof. Dr. Nguyen Quang Linh
2. Prof. Dr Nguyen Duy Quynh Tram
Trainingorganization: University of Agriculture and Forestry, Hue University
New contributions of the dissertation:

1. We determined the presence of 48 Vibrio strains using PCR, in which there are 39 bacteria strains with at least one of the toxin genes (trh, tdh, toxR and tlh) and 9 Vibrio strains are without above toxin gene and these strains were published 16S rRNA gene fragments on Genbank, and have Vibrio information database;

2. We also identified of Vibrio bacteria causing hemorrhagic disease in cage-cultured Red drum was V. alginolyticus, this is the main agent carrying 3 toxin genes (tdh, toxR and tlh) or (trh, toxR and tlh);

3. Biochemical and pathological characteristics of Vibrio bacteria causing hemorrhagic disease in Red drum fish were identified. At the same time, the sensitivity of bacteria also was investigated by aquaculture common antibiotics;

4. Herbal extracts of plant (P. amarus) was used to identified V. alginolyticus bacteria inhibition zone diameter, towards the use of herbs in aquaculture.

Tham khảo tại đây./.